Semi-private advanced course of designing and programming resistance exercises

اولین دوره پیشرفته نیمه خصوصی طراحی و برنامه نویسی تمرینات مقاومتی (کار با وزنه های آزاد و دستگاه های بدنسازی) در دانشگاه اراک برای ۱۶ ساعت برگزار می شود. در این دوره مباحث کاربردی در خصوص مربیگری و طراحی برنامه تمرینی مقاومتی بر اساس جدید ترین پروتکل ها آموزش داده می شود.